jueves, 18 de febrero de 2021

BASES CONCURSO LITERARIO "LOLITA IGLESIAS" 2021

 


BASES“CONCURSO LITERARIO : LOLITA IGLESIAS”

CURSO 2020-21
1.    Poderán participar todos  os alumnos de 3º, 4º, 5º, e 6º de Primaria e todos os cursos da ESO.

2.    Haberá seis categorías:

A  3º e 4º da ESO                                           D  5º de EP

B  1º e 2º da ESO                                            E  4º de EP

C  6º de EP                                                      F  3º de EP

3.    Haberá dúas modalidades:

NARRATIVA:

Categoría A: Extensión mínima: 8 f. Extensión máxima: 15 f.

Categoría B: Extensión mínima: 4 f. Extensión máxima: 10 f.

Categoría C, D, E, F: Libres, sen extensión.

 

POESÍA:

Categoría A: Extensión mínima: 14vv.

Categoría B: Extensión mínima: 14 vv.

Categoría C: Extensión mínima: 12 vv.

Categoría D: Extensión mínima: 12 vv.

Categorías E, F: Libres, sen extensión.

 

CATEGORÍA ESPECIAL ADICADA A “CAMINA”

Inclúe Narrativa e Poesía, en todas as categorías. A extensión correspóndese coa expresada nos apartados anteriores.

 

4.    Os traballos serán orixinais e presentaranse en lingua galega ou castelá.

5.    Os traballos presentaranse escritos a man con bolígrafo azul.

6.    Os traballos deberán entregarse sen grampas, sen portada e paxinados.

Na primeira folla do traballo indicaranse categoría, modalidade e pseudónimo (Moi importante)

7.    Ademais de cumprir os requisitos do achegado 5 das presentes bases, nas categorías A e B os traballos deberán  axustarse ao seguinte formato:

·         Tamaño do papel: DIN- A4

·         Marxe superior e inferior: 3 cm.

·         Marxe dereita e esquerda: 2,5 cm.

8.    Os participantes concursarán baixo pseudónimo. O nome, apelidos e curso do autor deberán presentarse dentro dun sobre pechado. No exterior do sobre indicaranse a categoría,  modalidade e pseudónimo. Este sobre, xunto co traballo, entregarase noutro sobre, (no que figurarán tamén categoría, modalidade e pseudónimo), ao titor/a correspondente.

9.    A data límite para entregar os traballos será o 18 de marzo de 2021

ás 17:30h.

10. Cada participante poderá presentar, como máximo, un traballo en cada modalidade: narrativa, poesía e “CAMINA”.

11.  Establécese un primeiro e un segundo premio por categoría nas modalidades de narrativa e poesía, na modalidade de “CAMINA” establécese un único premio por categoría.

12.  Haberá un xurado composto por un mínimo de cinco profesores (segundo participación) dous representantes de pais/nais de alumnos, como mínimo, e dous alumnos/as e/ou ex-alumnos/as, como mínimo.

13.  Un mesmo traballo non poderá acumular dous premios.

 

14.  O xurado valorará os seguintes aspectos: caligrafía e ortografía; riqueza expresiva; orixinalidade do tema; variedade de vocabulario; puntuación; recursos estilísticos. Todo elo axeitado á idade dos/as participantes.

 

15.  O xurado poderá declarar deserto algún dos premios se a calidade dos traballos presentados non fose a requirida.

 

16.  A decisión do xurado é inapelable. A mesma comunicarase publicamente no mes de abril.

 

17.  As obras gañadoras quedarán en propiedade do Colexio San José de Cluny e poderán ser  publicadas na páxina web  do colexio ou blog da biblioteca do centro, co nome e apelidos dos alumnos/a gañadores.

 

18. En caso de escenario educativo non presencial os alumnos deberán achegar os seus traballos ao colexio entregándoas en portería ou, unha vez fotografadas ou escanadas, realizando un envío ao correo electrónico da biblioteca (clunyteka@gmail.com).

 

19.  A participación neste concurso implica a aceptación destas bases.

 

En Santiago de Compostela a 9 de novembro 2020

 

 

 

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario